W związku z wejściem w życie w dniu 13 lipca 2018 r. ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.) zgodnie z art. 130 ust. 2 pkt 2 i 3 ww. ustawy w ramach sprawowanej kontroli nad instytucjami obowiązanymi, proszę o przesłanie oświadczenia czy Państwa stowarzyszenie/fundacja zgodnie z zapisami ww. ustawy jest instytucją obowiązaną w zakresie przyjmowania lub dokonywania płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000,00 euro.

W chwili przyjęcia lub dokonania płatności w gotówce kwoty powyżej 10 000,00 euro, fundacja lub stowarzyszenie staje się automatycznie instytucją obowiązaną.

Proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej.


Starosta Zgierski

Bogdan Jarota


Artykuły promocyjne

logo RSS

Powiat Zgierz: Komunikat dla Stowarzyszeń i Fundacji z terenu...