Zapraszamy na transmisję z obrad IX sesji Rady Powiatu Zgierskiego.Porządek Obrad IX sesji Rady Powiatu Zgierskiego w dniu 31 maja 2019 r. godz. 10.00 

 • Otwarcie IX sesji Rady Powiatu Zgierskiego.
 • Wręczenie absolwentom powiatowych szkół stypendiów „Nasz Prymus”, przyznanych za najlepsze wyniki w nauce.
 • Uwagi do porządku obrad IX sesji.
 • Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • Zapytania i oświadczenia osób niebędących radnymi.
 • Przyjęcie rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu i informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
 • Przyjęcie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych Powiatu Zgierskiego.
 • Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały Nr VIII/72/15 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i ochrony bezpieczeństwa obywateli na lata 2015-2019 pod nazwą „Bezpieczny Powiat Zgierski”.
 • Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały Nr XXXVIII/407/17 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Zgierskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  na rok 2018.
 • Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały Nr XXXVIII/408/17 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego powiatowego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2020.
 • Polityka senioralna na terenie Powiatu Zgierskiego.
 • Podjęcie uchwał w sprawach:
 • Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Zgierskiego o działalności między sesjami Rady Powiatu.
 • Informacja Starosty Zgierskiego o pracach Zarządu i wykonaniu uchwał Rady w okresie między sesjami.
 • Interpelacje, zapytania, oświadczenia i wnioski radnych.
 • Zamknięcie obrad IX sesji Rady Powiatu Zgierskiego.
 • przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2019-2023 Powiatu Zgierskiego;
 • zmiany uchwały nr VII/67/19 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego realizacji zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rok 2019;
 • zmiany uchwały nr III/25/18 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2019.


Artykuły promocyjne

logo RSS