Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zgierz

W dniu 28 czerwca br. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej w Łodzi odbyła
się narada służbowa funkcjonariuszy pionu kontrolno - rozpoznawczego województwa łódzkiego. Naradę rozpoczął Z-ca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego
PSP st. bryg. Marek Jankowski. Odprawa prowadzona była przez Naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego KW PSP w Łodzi, bryg. Marcina Trojanowskiego. W części warsztatowej udział wzięli przedstawiciele Komend Powiatowych. Prelegentami byli:
st. kpt. Łukasz Łukasik z KP PSP w Zgierzu, mł. bryg. Maria Tomczyk z KP PSP
w Pabianicach, st. kpt. Artur Bartosik z KP PSP w Radomsku oraz pracownicy Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego KW PSP w Łodzi przy udziale radcy prawnego KW PSP
Pani Agnieszki Chudzik. Wśród najistotniejszych zagadnień poruszonych podczas narady znalazły się m.in.:

 • kontrola odbiorowa na przykładzie budynku PM jednokondygnacyjnego o gęstości obciążenia ogniowego ˃4000 MJ/m² i powierzchni strefy pożarowej 8000 m² (wymagania prawne, dokumenty odbiorowe, najczęściej popełniane błędy projektowe i wykonawcze);
 • kontrola podstawowa obiektu na przykładzie szpitala (ZL II) – omówienie metodyki prowadzenia kontroli, postępowania administracyjnego, występujących problemów
  w trakcie kontroli i postępowania;
 • kontrola podstawowa obiektu na przykładzie zakładu recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych – omówienie metodyki prowadzenia kontroli , postępowania administracyjnego, występujących problemów w trakcie kontroli i postępowania;
 • działania PSP dot. bezpieczeństwa w czasie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym współpracy z organizacjami harcerskimi;
 • informacje o wynikach kontroli NIK „Realizacja przez samorządy zadań związanych
  z organizacją imprez masowych i biegów ulicznych”;
 • problematyka ochrony ppoż. miejsc zbierania i przetwarzania odpadów;
 • katalog zagrożeń województwa łódzkiego;
 • omówienie działań kontrolnych wybranych grup obiektów (m. in. „Escape roomy”, obiekty sakralne i zabytkowe, miejsca gromadzenia odpadów);
 • środki ochrony w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym (zażalenie
  oraz zarzut – różnice) oraz prawidłowość wydawania decyzji administracyjnych
  w zakresie ochrony ppoż. – najczęstsze błędy;
 • prawidłowe sporządzanie zestawień dot. rocznych planów czynności kontrolno – rozpoznawczych;
 • działania PSP związane z organizacją Mistrzostw Świata FIFA U-20;
 • zestawienia z czynności kontrolno – rozpoznawczych.

Z uwagi na formę prowadzenia narady pracownicy komend aktywnie uczestniczyli
w dyskusjach z zakresu poruszanych tematów a narada cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem.


1000 Znaków do wykorzystania