Kuratorium Oświaty w Łodzi

Łódzki Kurator Oświaty informuje, że w związku z wymogiem złożenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu przez kandydatów do szkół kształcących w zawodach zgodnie z ustawą z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 i 1078), w przypadku, gdy wykonanie badań i dostarczenie zaświadczeń lekarskich nie będzie możliwe w terminie wskazanym w Zarządzeniu nr 41/2019 ŁKO z 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów przez absolwentów szkół podstawowych i absolwentów dotychczasowych gimnazjów, z powodu zbyt późnego terminu badań ustalonego przez placówki medyczne uprawnione do wydawania w/w zaświadczeń, kandydaci lub ich rodzice/opiekunowie prawni powinni złożyć do rozpatrzenia Komisji Rekrutacyjnej w szkole, do której zostali zakwalifikowani, oświadczenie informujące o braku możliwości jego przedłożenia z podaniem daty wyznaczonego badania wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi do potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej szkole najpóźniej do 24 lipca 2019 r. do godz. 12:00.

Po uzyskaniu zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu, kandydaci są zobowiązani do jego niezwłocznego dostarczenia do szkoły nie później, niż do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 z zachowaniem trybu odwoławczego.

Źródło: Kuratorium Oświaty w Łodzi


1000 Znaków do wykorzystania