Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zgierz

Plakat informacyjny

W trosce o poprawę stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie naszego miasta, w Urzędzie Miasta Zgierza trwają przygotowania do opracowania wniosku o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (WFOŚiGW) dotyczącego realizacji Programu wspierania budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz – edycja II.

Wysokość dofinansowania może wynieść do 70% kosztów, jednak nie więcej niż 2500,00 zł netto /1 RLM (RLM – równoważna liczba mieszkańców. Dla stałych mieszkańców przyjmuje się, że pobyt 1 mieszkańca przedstawia wskaźnik RLM w wysokości równej 1, a dla osób czasowo przebywających – proporcjonalnie do okresu ich pobytu).

Gmina Miasto Zgierz przystąpi do realizacji programu jedynie w przypadku uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW.

Zgodnie z zasadami określonymi przez WFOŚiGW wykonawcę prac wybierze Gmina Miasto Zgierz, natomiast osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania będą zobowiązane po podpisania umowy z Gminą Miasto Zgierz do wniesienia udziału własnego w wysokości co najmniej 30% kosztów wykonania podłączenia.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na podłączenie budynku mieszkalnego (w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza) do zbiorczego systemu kanalizacji w latach 2020-2021 mogą składać wniosek o dofinansowanie w terminie od 22 października do 13 grudnia 2019 r. Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Zgierza - plac Jana Pawła II nr 16 (Biuro Obsługi Klienta).

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, stanowi jedynie deklarację gotowości do wzięcia udziału w programie.

Informacji udziela Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi (Plac Jana Pawła II nr 16, pok. 12), tel. 42 714 32 33.

Starania o pozyskanie środków na dofinansowanie do budowy podłączeń do systemu kanalizacyjnego mają na celu wspomóc Państwa jako właścicieli nieruchomości w wykonaniu obowiązku określonego w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) tj. konieczności przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Zgodnie z przepisami ww. ustawy z powyższego obowiązku zwolnieni są jedynie właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. Niewykonanie powyższego obowiązku zagrożone jest karą grzywny zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Do pobrania:

  • Wniosek o dofinansowanie usługi budowy podłączenia budynku do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz – edycja II.
  • Program wspierania budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz na – edycja II (Uchwała nr XII/146/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz – edycja II).
  • Zarządzenie nr 411/VIII/2019 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 21.10.2019 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu wspierania budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz – edycja II oraz wzoru wniosku
  • Zgoda współwłaściciela – formularz
Do pobrania: 
Plakat informacyjny (jpg) (210.21KB)