Grafika Ministerstwa Edukacji Narodowej

Komunikat dla rodziców dotyczący udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2021/2022

Rządowy program pomocy

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych jest jedną z form realizacji zadania wyrównywania szans edukacyjnych, podnoszenia jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych, a w konsekwencji zwiększania ich szans edukacyjnych.

W latach 2020–2022 programem będą objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród wyżej wymienionych niepełnosprawności), posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W latach 2020–2022 pomoc w ramach programu otrzyma około 131 520 uczniów, w tym w roku szkolnym 2020/2021 – 45 141 dzieci, w roku szkolnym 2021/2022 – 45 522 uczniów i w roku szkolnym 2022/2023 – 40 857 uczniów.

Wartość dofinansowania

Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia będzie wynosić:

 • do kwoty 225 zł dla uczniów:

  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
  • uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to uczniowie z niepełnosprawnościami spośród następujących niepełnosprawności: uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym),
  • uczęszczających:
   • do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w roku szkolnym: 2021/2022 lub 2022/2023.
 • do kwoty 390 zł dla uczniów:

  • słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej),
  • uczęszczających:
   • w roku szkolnym 2021/2022 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia;
   • w roku szkolnym 2022/2023 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia.
 • do kwoty 445 zł dla uczniów:

  • słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej),
  • uczęszczających:
   • w roku szkolnym 2021/2022:
    do klas I-III czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
    klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonej w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
    klas I-III pięcioletniego technikum,
    klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum;
   • w roku szkolnym 2022/2023:
    do czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
    klas I-IV pięcioletniego technikum,
    klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w szkole, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2021/2022 w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2021 roku.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1227)
 • Uchwała Nr 89/2020 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wydział Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza

Do pobrania: 
Komunikat dla rodziców dotyczący udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania (pdf) (225.28KB)