Zapraszamy na transmisję z obrad X Sesji Rady Powiatu Zgierskiego. Początek o godz. 10.00


Porządek obrad X sesji Rady Powiatu Zgierskiego w dniu 28 czerwca 2019 r. godz. 10.00

1. Otwarcie X sesji Rady Powiatu Zgierskiego.
2. Uwagi do porządku obrad X sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Zapytania i oświadczenia osób niebędących radnymi. 
5. Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Zgierskiego za rok 2018.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Zgierskiego.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Zgierskiego za rok 2018 
wraz  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2018:
a) przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Zgierskiego za rok 2018 
wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Powiatu Zgierskiego za rok 2018;
b) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2018 wraz z mieniem powiatu,
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2018,
d) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zgierskiego z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2018 i wniosku do Rady Powiatu Zgierskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Zgierskiego za rok 2018,
e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zgierskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Zgierskiego za rok 2018,
f) przedstawienie opinii stałych komisji Rady Powiatu Zgierskiego do sprawozdania finansowego Powiatu Zgierskiego za rok 2018 i  sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2018,                  
g) dyskusja.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Zgierskiego za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Zgierskiego za rok 2018.
10. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zgierskiego z realizacji rocznego planu kontroli. 
11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały Nr XVI/169/08 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony. 
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) rozpatrzenia skargi na Starostę Zgierskiego;
b) podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka;
c) wyrażenia zgody na przejęcie przez Powiat Zgierski mienia Skarbu Państwa –nieruchomości położonej w Aleksandrowie Łódzkim, w obrębie A-5, oznaczonej jako działka ewidencyjna 101/13.
13. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Zgierskiego o działalności między sesjami Rady Powiatu.
14. Informacja Starosty Zgierskiego o pracach Zarządu i wykonaniu uchwał Rady w okresie między sesjami.
15. Interpelacje, zapytania, oświadczenia i wnioski radnych.
16. Zamknięcie obrad X sesji Rady Powiatu Zgierskiego.logo RSS