Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zgierz

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny zaprasza do wzięcia udziału w konkursie nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/20 – Poddziałanie IX.2.2 (Usługi zdrowotne) w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach tego konkursu: rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności – w wymiarze zdrowotnym.

Ogólna pula środków na dofinansowanie:
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 4 790 000,00 PLN.
Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych w projekcie wynosi 90,00%.

Minimalna wartość dofinansowania projektu musi być wyższa niż 462 000,00 PLN.

Kto może otrzymać dofinansowanie?
Wnioskodawcami w niniejszym konkursie mogą być:

  • instytucje pomocy i integracji społecznej,
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki, porozumienia i stowarzyszenia JST,
  • organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • podmioty lecznicze.

Grupa docelowa:
Grupę docelową stanowią:

  • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
  • otoczenie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
  • podmioty lecznicze.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać od 30.11.2020 r. godz. 00:00 do 14.12.2020 r. godz. 14:00.

Bezpośredni link do konkursu: http://www.lom.lodz.pl/project/ogloszenie-konkursu...

Więcej informacji o konkursach i Regulaminy konkursów dostępne na stronach: SŁOM oraz WUP.


Artykuły promocyjne

Powiat Zgierz: Dofinansowanie do usług na rzecz osób zagrożonych...