taksówka

UWAGA: Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydane przed dniem 1 stycznia 2020 roku zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż 3 lata od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 16 maja 2019 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1180 z późn. zm.), tj. do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Podlegają one dostosowaniu do nowych wzorów licencji wydawanych wraz z wypisami z licencji, na wniosek przedsiębiorcy złożony przed upływem 3 lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy, tj. do dnia 31 grudnia 2022 roku (zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 16 maja 2019 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2019 r. poz. 1180 z późn. zm. oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów - Dz. U. z 2019 r. poz. 2377).

Po tym terminie licencje TAXI wydane przed dniem 1 stycznia 2020 roku, w przypadku nie złożenia wniosku o dostosowanie, stracą swoją ważność.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

  • pod numerami tel. 42 714-31-41 lub 42 714-31-42
  • Wydział Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Zgierza - pl. Jana Pawła II nr 16 (pok. 117).

Opis procedury i wniosek do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zgierza