grafika

Do 15 marca 2023 r. można składać wnioski o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków położonym na obszarze Gminy Miasto Zgierz w roku 2023.

W dniu 8 marca 2023 r. weszła w życie Uchwała Nr LIX/833/2023 Rady Miasta Zgierza z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Miasto Zgierz (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2023 r. poz. 1743).

Prezydent Miasta Zgierza informuje, że zgodnie z § 7 ust. 2 ww. uchwały do dnia 15 marca 2023 r. przyjmuje wnioski o udzielenie przedmiotowych dotacji w roku 2023.

Wnioski można składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II nr 16, parter) w godzinach pracy urzędu.

Po dokonaniu oceny wniosków, w zakresie najlepszych Gmina Miasto Zgierz wystąpi o finansowanie zewnętrzne w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (RPOZ). Ostateczne przyznanie dotacji Wnioskodawcom będzie zależne od pozyskania środków z RPOZ.

Formularz wniosku o udzielenie dotacji (format doc) do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zgierza.