Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zgierz

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie mogą rozwijać zainteresowania m.in. z zakresu programowania uczestnicząc w ogólnopolskim programie grantowym pn. „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”.

Celem projektu, realizowanego we współpracy z Politechniką Łódzką, jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizowanie młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzanie kreatywności oraz promowanie współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.

Dzięki przystąpieniu do projektu, nauczyciel informatyki z I LO w Głownie, Błażej Wieteska, uczestniczy w dwusemestralnym, certyfikowanym kursie, prowadzonym na Politechnice Łódzkiej, przygotowującym do prowadzenia zajęć z algorytmiki i programowania. Wiedzę zdobytą na kursie wykorzystuje do prowadzenia kół informatycznych dla klas o profilu matematyczno-informatycznym.

W pierwszym semestrze licealiści z Głowna uczyli się algorytmiki oraz programowania w języku C++, natomiast w drugim biorą udział w konkursach informatycznych, organizowanych przez PŁ, a także programują roboty, wykorzystując wiedzę w praktyce. Roboty, potrzebne do prowadzenia zajęć, szkoła otrzymała w ramach grantu.

Artykuły promocyjne