grafika

Artykuł stanowi skróconą, dostępną opinii publicznej wersję Raportu o stanie Gminy Miasto Zgierz za rok 2021. Dokument w pełnym wydaniu, zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, zostanie przedłożony radnym jako obowiązkowe podsumowanie rocznego działania organu wykonawczego gminy, którym jest Prezydent Miasta Zgierza.

Czym jest raport o stanie gminy? Prezydent Miasta Zgierza ma ustawowy obowiązek przedstawić do końca maja każdego roku radnym Gminy Miasto Zgierz raport o jej stanie. W dokumencie znajduje się podsumowanie działań prezydenta w całym minionym roku, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji polityk, zadań, strategii oraz budżetu gminy - a także wykonywania uchwał Rady Miasta Zgierza.

Czym jest Raport o stanie Gminy Miasto Zgierz?

 • sprawozdanie z działań prezydenta w całym minionym roku, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zadań, strategii oraz budżetu gminy - a także wykonywania uchwał Rady Miasta Zgierza,
 • informacje o zadaniach i kompetencjach Prezydenta Miasta Zgierza wynikających z porozumień z innymi jednostkami,
 • finanse, inwestycje, ochrona środowiska wskazane w ankiecie przez mieszkańców jako najważniejsze sprawy z życia Miasta.

Finanse gminy w roku 2021

Finanse gminyWydatki: 329 229 905,77 zł

 • wydatki bieżące: 276 610 892,85 zł,
 • wydatki majątkowe (inwestycje): 52 619 012,92 zł.

Dochody: 315 258 651,22 zł

 • dochody bieżące: 288 949 237,64 zł,
 • dochody majątkowe: 26 309 413,58 zł.

Dochody wyższe w stosunku do 2020 roku o 16 285 025,00 zł.

Deficyt budżetowy: 13 971 254,55 zł, ale tylko w związku z realizacją inwestycji.

Zadłużenie całkowite: 65 248 132,96 zł (20,7% wykonanych dochodów ogółem za rok 2021).

Wyemitowane obligacje na kwotę 16 mln zł, ale tylko na realizację inwestycji w kwocie ponad 52 mln zł, jednych z największych w historii miasta.

Mimo pandemii, wciąż inwestujemy!

inwestycjeNajważniejsze inwestycje w roku 2021:

 • powrót połączenia tramwajowego Gminy Miasto Zgierz z Miastem Łódź,
 • projekt i budowa ścieżki rowerowej wraz z systemami "Bike & Ride" oraz "Park & Ride",
 • modernizacja Hali Sportowej MOSIR w Zgierzu,
 • poprawa funkcjonowania Targowiska Miejskiego w Zgierzu,
 • przywrócenie należytego stanu Pomnikowi Stu Straconych w Zgierzu,
 • przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz,
 • rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM - szlakiem architektury włókienniczej,
 • rewitalizacja obiektu "Starego Młyna" w Zgierzu,
 • rewitalizacja przestrzeni Parku Miejskiego w Zgierzu,
 • Zgierskie Centrum Seniora.

Działania zabezpieczające środowisko przed negatywnym oddziaływaniem składowisk

W 2021 roku podjęto następujące działania:

 • wobec uwolnienia nieruchomości zajętych składowiskami od przynależnego Eko-Boruta Spóła z o. o. prawa użytkowania wieczystego, Gmina Miasto Zgierz z upływem miesiąca sierpnia 2021 r. zakończyła prowadzone i finansowane od miesiąca czerwca 2018 r. zadanie finansowane ze środków przeznaczonych na z zarządzania w zakresie odbioru odcieków ze składowiska przy ul. Miroszewskiej, występując do Starosty Zgierskiego jako reprezentanta Skarbu Państwa o jego przejęcie,
 • mimo, iż formalnie kwestie prowadzenia ww. składowisk odpadów nie podlegają organowi wykonawczemu gminy, Prezydent Miasta Zgierza kierował wnioski o wpisanie rekultywacji składowisk po byłych ZPB "Boruta" do opracowywanych zarówno przez struktury rządowe, jaki samorządowe planów i programów (m.in. Krajowego Planu Odbudowy), w oparciu o które gmina lub inny wykonawca rekultywacji mogliby pozyskać środki finansowe,
 • w związku ze składanymi m. in. przez władze miasta Zgierza wnioskami o uruchomienie przez władze państwa procedur i funduszy dedykowanych działaniom potrzebnym do przeprowadzenia względem określenia stanu i potrzeb dla zabezpieczenia i rekultywacji ww. składowisk, procedowany jest projekt ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych.

Pandemia - zdrowie i bezpieczeństwo

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 spowodowała podjęcie nadzwyczajnych środków ostrożności, które najbardziej były widoczne w roku 2020. Jednak na terenie miasta Zgierza w roku 2021 szereg działań związanych z pandemią musiało być nadal kontynuowanych.

Wybrane działania przeciw pandemii w roku 2021:

 • z inicjatywy Prezydenta Miasta Zgierza zorganizowano Powszechny Punkt Szczepień,
 • wydawanie rozlicznych decyzji, zarządzeń i instrukcji w przedmiocie działań związanych ze zwalczaniem skutków pandemii,
 • prowadzenie akcji informacyjnych wśród mieszkańców Zgierza,
 • regularna dezynfekcja we wszystkich budynkach, należących do Urzędu Miasta Zgierza i jednostek organizacyjnych - m.in. w placówkach oświatowych, dla bezpieczeństwa dzieci.

Czy wiesz, że w Zgierzu...

dane populacyjneNajważniejsze dane populacyjne za rok 2021

 • liczba mieszkańców miasta: 51.500 osób,
 • Zgierz zajmował powierzchnię 42.326.341 m2,
 • mieliśmy ok. 22 tys. działek,
 • około 20.162 budynków oraz ok. 8.717 lokali użytkowych,
 • 187 zabytków,
 • 164 km dróg - w tym: 90 km dróg gruntowych,
 • 5572 uczniów, 1703 dzieci przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych,
 • 7533 kart seniora, w tym 348 w samym 2021 roku,
 • 21.882 ton wyrzuconych śmieci.

Co dobrego w budżecie miasta Zgierza w 2021 roku, mimo pandemii:

 • kontynuacja jednych z największych inwestycji w historii miasta,
 • wzrost dochodów z PIT o ponad 5 milionów w stosunku do zakładanych,
 • dodatkowe wsparcie centralne w postaci uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie blisko 11 milionów zł,
 • wypracowanie nadwyżki operacyjnej w kwocie ponad 12 milionów zł.

Pełna wersja Raportu o stanie Gminy Miasto Zgierz za rok 2021 (składana przez Prezydenta Miasta na ręce radnych Rady Miasta Zgierza), jest ogólnie dostępnym dokumentem. Znaleźć ją można w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) - link do dokumentu.