Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru informuje o procedurach usprawniających naliczanie opłaty rocznej z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego oraz przypomina o terminowym dokonywaniu opłat rocznych.


Powiat Zgierz: Wydział Geodezji informuje