Jak zostać rodziną zastępczą? – Wyjaśnia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu
Rodzicielstwo zastępcze to nie tylko wyzwanie, ale przede wszystkim szansa na stworzenie bezpiecznego domu dla dzieci, które z różnych powodów nie mogą mieszkać z biologicznymi rodzicami. Kto może podjąć się tej roli i jakie wymagania należy spełnić? Oto pełny obraz tego, kto może zostać rodziną zastępczą.

Wymagania prawne i formalne dla kandydatów na rodziców zastępczych

Osoby chcące stworzyć rodzinę zastępczą muszą spełniać określone kryteria, które są zawarte w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Przede wszystkim, kandydaci muszą mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie mogą być pozbawieni władzy rodzicielskiej ani nigdy nie mogli jej utracić. Istotne jest również, aby osoba taka nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo oraz nie figurowała w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Ważnym elementem jest także rękojmia należytego sprawowania pieczy zastępczej, co oznacza, że przyszli rodzice zastępczy muszą być osobami odpowiedzialnymi i gotowymi na przyjęcie dziecka pod swój dach. Ich zdolność do sprawowania opieki musi być potwierdzona zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia oraz opinią psychologa.

Warunki mieszkaniowe oraz osobiste predyspozycje

Rodzina zastępcza powinna zapewnić dziecku odpowiednie warunki bytowe, umożliwiające zaspokojenie jego potrzeb emocjonalnych, fizycznych i społecznych. Ważne jest, aby dzieci miały dostęp do edukacji, mogły rozwijać swoje zainteresowania oraz miały zapewniony czas na wypoczynek i organizację wolnego czasu.

Nie ma wymogu, aby kandydaci na rodziców zastępczych byli w związku małżeńskim. Wiek również nie jest barierą – znane są przypadki, kiedy osoby powyżej 60. roku życia doskonale sprawdzają się w tej roli. Kluczowe są motywacja oraz chęć niesienia pomocy dzieciom, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w rodzinach biologicznych.

Legalność pobytu i inne ważne aspekty

Rodziną zastępczą mogą zostać zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy, pod warunkiem, że ich pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest legalny. Kandydaci muszą również zapewnić dziecku warunki umożliwiające jego rozwój emocjonalny, fizyczny oraz społeczny.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej to nie tylko odpowiedzialność, ale także wielka szansa na stworzenie bezpiecznego i kochającego domu dla dzieci potrzebujących wsparcia. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat rodzicielstwa zastępczego, szkoleń, wsparcia oraz kwestii finansowych, skontaktuj się z Działem Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu, ul. Sadowa 6A, pok. 10 na parterze, tel. 42 237 11 04 wew. 4.


Na podst. Starostwo Powiatowe Zgierz